آموزش های اسکرچ فرساران

آموزش‌های اسکرچ به صورت رایگان ارائه شده است تا بچه‌های ایران بتوانند دانش کامپیوتر را به سادگی و عمیق یاد بگیرند.

همچنین مهندس میدانی هم اکنون Language Organizer زبان فارسی اسکرچ است ( اینجا را ببینید ) و در تصحیح، هماهنگی و تکمیل ترجمه‌های اسکرچ (همراه مترجمین و بازبین‌ها) نقش کلیدی را ایفاء کرده‌اند و هم اکنون با همکاری گروه مترجمین اسکرچ، ترجمه فارسی محیط برنامه نویسی اسکرچ به صورت کامل و دقیقی انجام شده است.

خوشبختانه در کتاب‌های درسی پایه ششم از آخرین ترجمه اسکرچ استفاده شده است.